Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn Giới thiệu chung

                      

             LEANWAY xác lập 5 giá trị cốt lõi là nền tảng để xây dựng thương hiệu và là điều kiện cần để đạt được các mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai:
 

                           Con người là yếu tố cốt lõi.

                                          + Năng lực tài chính và cơ sở vật chất là nền tảng.

                                          + Khoa học công nghệ là yếu tố cạnh tranh.

                                          + Hợp tác đôi bên cùng có lợi.

                                          + Trách nhiệm với cộng đồng để phát triển bền vững.

 

Alternate Text
G

0985 534 534